KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kişisel verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla SERHAN ACAR METAL ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“SERHAN ACAR METAL” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kurumsal olarak ilişki içinde olduğumuz gerçek kişilere ait kişisel verilerin, 6698 sayılı “Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)”na ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi önceliklerimiz arasındadır.

Sahip olduğumuz kişisel verilerin işlenmesi, korunması, aktarılması ve imhası için gereken tüm idari ve teknik tedbirler şirketimiz tarafından alınmaktadır. Şirket yönetimi tarafından oluşturulan bu politika ve süreçlerimiz belirli aralıklarla gözden geçirilir ve gereğinde güncellenir.

Kurum olarak kamuoyuna açık olan bu politikanın anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

I. Kişisel Verilerinizi Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, şirketimiz tarafından farklı kanallarla, mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin işlenmesindeki amaç, sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir.


• SERHAN ACAR METAL’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

• SERHAN ACAR METAL’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

• SERHAN ACAR METAL tarafından gerekli ürün ve hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek

• SERHAN ACAR METAL’in insan kaynakları ve istihdam faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve icrasına destek olunması

• SERHAN ACAR METAL’in ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

• SERHAN ACAR METAL’in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.acar-metal.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “SERHAN ACAR METAL ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde, SERHAN ACAR METAL tarafından KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri gereğince, aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:


• SERHAN ACAR METAL’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

• SERHAN ACAR METAL’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

• SERHAN ACAR METAL’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve icrasına destek olunması

• SERHAN ACAR METAL’in ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

• SERHAN ACAR METAL’in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.


Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.acar-metal.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “SERHAN ACAR METAL ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.